ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

AECteam2019.jpg

AEC English Centre သည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္  ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႕၍ UTS Insearch ၏အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မ်ားအားပို႕ခ်ေပးေနေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ AECသည္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ပိုင္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္နုိ္္င္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ တက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ နိုင္ငံတကာ  ကုမၺၺဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အထူးလိုအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးနွင့္ ယံုၾကည္မႈစြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္  အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။


ဒါရိုက္တာထံမွ အမွာစကား

AEC ကို 2015 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး စံႏႈန္းမီ သင္ၾကားေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ပို႔ခ်ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စင္တာတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးအျမင့္မားဆုံး ဘာသာစကားသင္တန္းတစ္ခုအား ပို႔ခ်ေပးႏုိ္င္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသုံးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ပညာဆက္လက္  ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ျပီးျပည့္စုံသည့္ လူမႈဆက္သြယ္ေရး အရည္အေသြးမ်ားရရွိလာေစရန္ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဆစ္ဒနီနည္းပညာတကၠသိုလ္ (UTS) သို႕ ဝင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္႕ UTS Insearch ၏ မိတ္ဖက္စင္တာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ဖက္စင္တာတစ္ခုအေနျဖင့္  AEC အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးစင္တာသည္ ဆစ္ဒနီရွိ UTS Insearch မွ အရည္အေသြးပိုင္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားတို႔၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အလားတူ ျဖစ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာ က်င့္သုံးပါသည္။

AEC သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးရန္ အစီစဥ္ရွိျပီး ငယ္ရြယ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေရာက္ရွိေနျပီး ဆက္လက္ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေလ့လာသင္ယူလိုေသာ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

AEC English Centre ရွိ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ပညာရွင္မ်ားမွ သင္တို႕အား ဗဟုသုတျပည့္ဝေသာ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္တတ္ေသာ၊ တာဝန္ယူစိတ္ျပည့္ဝေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြးအျမင္ရွိ ရင့္က်က္ေသာလူငယ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္အာမခံအပ္ပါသည္။

AEC ၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ေကာလိပ္သို႕ၾကိဳဆိုႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။

Cherry Kyi-Kyi Thatun

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္

UTS Insearch အေၾကာင္း

UTS Insearch သည္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား အဂၤလိပ္ စာသင္ၾကားျခင္း အေတြ႔အၾကဳံ 25 ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ထိပ္တန္း အဂၤလိပ္ဘာသာ ပံ့ပိုးေပးေရးစင္တာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ UTS Insearch အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ပညာေလ့လာ ဆည္းပူးလိုေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အျဖစ္ ဖန္တီးရန္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ 2.5 သန္းကို ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံထားပါသည္။

UTS Insearch သည္ သင္ ဆည္းပူးလိုေသာ ဘြဲ႔သင္တန္းကို တက္ေရာက္ႏုိင္ ေစရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူႏုိ္င္ေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္ေသာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား၊ UTS အေျခခံဘာသာရပ္မ်ား(UTS ကိုယ္စား)ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား အပါအဝင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။

ပထမႏွစ္ UTS ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအလားတူ ဘာသာရပ္မ်ားအား ေလ့လာဆည္းပူးေနသည့္ UTS Insearch ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ UTS တကၠသိုလ္မွ မဟာဌာနမ်ား တစ္ခုခ်င္းစီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ UTS Insearch တြင္ သင္ေလ့လာဆည္းပူး ထားေသာ ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားကို သင္၏ UTS ဘြဲ႔တြင္ ထည့္သြင္းေရတြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္- ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘြဲ႔ဒီဂရီေပၚမူတည္၍ UTS တြင္ သင္၏ ဒုတိယႏွစ္ကို စတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

* ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုထက္ပို၍ က်ရႈံးျခင္းမရွိပါက ဒီပလိုမာတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။