AEC တြင္သင္ၾကားေသာ Academic English ကိုဘာေၾကာင့္တက္ေရာက္သင့္သလဲ။

အဆင့္ျမင္႔အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ တကၠသိုလ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ရန္ ၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာတုိ႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

အဂၤလိပ္စာေပကို သင္ယူေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား-

 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိရွိ နားေထာင္ေျပာဆို ေရးဖတ္နုိင္ရန္ နွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားေကာင္းမြန္နုိင္ရန္ ေလ့လာသင္ယူရပါမည္။

 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ရန္လိုအပ္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားနွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေစပါသည္။

 • ေက်ာင္းပညာေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ယုံၾကည္မႈရွိရွိ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုနိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစသည္။

 • IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္မလိုဘဲ တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔ တုိက္ရိုက္ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

To ensure quality outcomes for our students and to meet UTS Insearch quality standards AE is taught by CELTA qualified native English speakers.

မည္သည့္ skill ကိုသင္ၾကားလိုပါသလဲ၊

 • တကၠသိုလ္ပထမနွစ္ တြင္သင္ၾကားေသာ assignment ေရးသားၿခင္း၊

 • တကၠသိုလ္အဆင့္ စာေပ ဖတ္သားနားလည္နိုင္ၿခင္း၊

 • ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသင္ယူနိုင္ၿခင္း

 • သင္ၾကားမႈကိုနားလည္နိုင္စြမ္းနွင့္ အခ ်က္အလက္မ ်ားကို ေကာက္နုတ္ၿပီး ၿပန္လည္အသံုးခ ်နိုင္စြမ္းရွိၿခင္း၊

 • Presentation ဆိုင္ရာက ြ်မ္းက ်င္မႈ၊

 • အခ ်ိန္အခါနွင့္လိုက္ေလ ်ာညီေထြစြာ ေၿပာဆိုနို္င္မႈစြမ္းရည္၊

 • အမ ်ားနွင့္ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ ့၊


တုိက္ရိုက္ဝင္ခြင့္

မွန္ကန္ေသာ အဆင့္တစ္ခုအား ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားသုိ႔ တုိက္ရိုက္ဝင္ခြင့္ရရွိေစပါသည္-

 • အေျခခံပညာရပ္သင္တန္း

 • ဒီပလုိမာသင္တန္း

 • ဘြဲ႕သင္တန္း

 • မဟာဘြဲ႔သင္တန္း

မၾကာေသးခင္မွ Academic English lvl 5 ကို AEC English Centre တြင္တက္ေရာက္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿပီး UTS Insearch ကို IELTS score မလိုပဲတိုက္ရိုက္တက္ေရာက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခု Australia မွာရွိတဲ့ UTS Insearch မွာ Diploma of Engineering ကိုတက္ေရာက္နိင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီး၊ University of Sidney (UTS) တြင္ Software Engineering ကို undergraduate studies အၿဖစ္ဆက္လက္တက္ေရာက္မည္ၿဖစ္သည္။  AEC တြင္တက္ေရာက္ၿခင္းၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့ English တိုးတက္လာခဲ့ရံုသာမက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပါတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ AEC မွဆရာ/ဆရာမ မ်ားသည္လည္း qualified ၿဖစ္ရံုသာမက စိတ္ရွည္ၿပီးေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚတြင္ ေစတနာထားသင္ၾကားေပးပါသည္။ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားရဲ ့စိတ္ရွည္စြာသင္ၾကားေပးၿခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲ မ်ားကိုေက်ာ္လႊားနိုင္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံၿခားသို ့သြားေရာက္ ပညာသင္ရန္ အသင့္ၿဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ နိုင္ငံၿခားသို ့ IELTS score မလိုပဲတက္ေရာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ AEC ကအသင့္ေတာ္ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈၿဖစ္ပါသည္။

- Linn Htet Lwinn

Linn Htet Lwin edited.png

သင္ရိုးဖြဲ႔စည္းပုံ

AE တြင္ အဆင့္တစ္ဆင့္လွ်င္ နာရီ ၂၀၀ ၾကာသင္ၾကားေသာ အဆင့္ေပါင္း ၅ ဆင့္ပါဝင္သည္။ မွန္ကန္ေသာ အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္း သူ/သားမ်ားအား စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျပီး ၎တို႔သင္ၾကားမည့္ ပညာရပ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အဆင့္တြင္ရပ္နားႏုိင္ပါသည္။

Level 1 - IELTS 4.5

Topics: Our World, Lifestyle & Events

အဓိကဘာသာစကားဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားအား စနစ္တက်ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ အေျခခံေရးသားနည္းအရည္အခ်င္းမ်ားကို အေလးေပး၍ သင့္အား အဂၤလိပ္စာေပႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးသြားပါမည္။

ၾကာခ်ိန္- နာရီ ၂၀၀

Level 2 - IELTS 5.0

Topics: People and Society

စာပိုဒ္ေရးသားျခင္း၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဖတ္ရႈျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း စြမ္းရည္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားရေစရန္ ပိုမိုနက္နဲေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ေပးပါသည္။

ၾကာခ်ိန္- နာရီ ၂၀၀

Level 3 - IELTS 5.5
Entry to UTS Foundation Studies

Topics: Business & Globalised World

အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဘာသာစကား နွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ခြဲျခမ္းေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သုေသသနအေျချပဳ စာတမ္းမ်ား၊ တင္ျပပုံမ်ားႏွင့္ အစမ္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။

ၾကာခ်ိန္- နာရီ ၂၀၀

ဤအဆင့္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ထားပါက သင္သည္ IELTS စာေမးပြဲရလဒ္မပါဘဲ UTS အေျခခံပညာရပ္သင္တန္းကို စတင္တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Level 4 - IELTS 6.0
Entry to UTS:INSEARCH Diploma

Topics: Internet Society and Cities

ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ျခင္း၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားႏုိင္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာတမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားရာတြင္ မိမိကိုယ္ပို္င္စြမ္းရည္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈမ်ား တုိးတက္ ေစပါသည္။ တင္ျပပုံနည္းလမ္းမ်ား၊ အစမ္းေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

ၾကာခ်ိန္- နာရီ ၂၀၀

ဤအဆင့္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ထားပါက သင္သည္ IELTS စာေမးပြဲရလဒ္မပါဘဲ UTS:Insearch ဒီပလိုမာ သင္တန္းကုိ စတင္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ UTS:Insearch ဒီပလိုမာသင္တန္းသည္ UTS ဘြဲ႔ ပထမႏွစ္ႏွင့္ တူညီပါသည္။

Level 5 - IELTS 6.5
Entry to UTS Degree

Topics: Organisations and Leadership

ေက်ာင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားစြာအား သုေတသနျပဳ ေလ့လာႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္စြမ္းတို႔ကို အေလးေပးသင္ၾကားေပးပါသည္။ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ၾကာခ်ိန္- နာရီ ၂၀၀

ဤအဆင့္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ထားပါက သင္သည္ IELTS စာေမးပြဲရလဒ္မပါဘဲ UTS ဘြဲ႔သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။