ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္

ေက်ာင္းအပ္ႏွံပုံ သို႔မဟုတ္ UTS သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက ေအာက္တြင္ သင္႔၏ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ျဖည့္စြက္ေပးပါ။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမျပဳမီ သင္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အဆင့္တစ္ခုမွ စတင္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ သင္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးမႈခံယူရန္လိုအပ္သည္။

Name *
Name
 

Our Office


Address

293 Shwedagon Pagoda Rd, Dagon Township, Yangon

Email

info@studyenglish.com.mm

Phone

- 09 7855 1 7855

- 09 7855 2 7855