အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး (4 Skills) ကြ်မ္းက်င္မႈအရည္အေသြး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါသလား?

AEC English Centre တြင္ UTS Insearch မွ ျပဠာန္းေရးဆြဲထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လွ်က္ရွိျပီး အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြး တုိးတက္ရန္ ကူညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

attractivegirl21200x628.jpg

Elementary

- Elementary (A, B, C and D)

Intermediate

-Intermediate (A, B, C and D)

Upper Intermediate

-Upper Intermediate (A, B, C and D) သင္တန္းမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ် ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

** Level တခုစီတြင္ စုစုေပါင္း နာရီ (၁၆၀)  ( 40 hrs x 4 modules) တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Level (40hrs x 4 modules) အတန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကး အားလံုး၏ 15% discount ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Insearch English (English 4 Skills) သင္တန္းမွ တဆင္႔ တကၠသုိလ္သုံး အဂၤလိပ္စာ Academic English သင္တန္းကိုတက္ေရာက္နိုင္ျပီးေတာ့ IELTS မလိုအပ္ပဲ ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ရယူႏုိင္ပါသည္။

လိုအပ္ေနတဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အရည္အေသြး ျပည့္ဝတိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ယခုပင္ AEC ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။


AE အတန္းကုိ တက္ေရာက္ခဲ႔သျဖင္႔ အခ်ိန္တုိ အတြင္း အဂၤလိပ္စာ သိသိသာသာ တုိးတက္လာခဲ႔ပါတယ္။ ေဆာင္းပါးမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ ေရးသားျခင္း ႏွင္႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား အစီရင္ခံေရးသားျခင္း တုိ႔လည္း ေကာင္းစြာ ေရးသားလာႏုိင္ပါတယ္။ သင္ၾကားေပးတဲ႔ ဆရာမ်ားက စိတ္ရွည္ျပီး အသင္အျပေကာင္းမြန္ေသာ ဆရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Academic English ကုိ တက္ေရာက္ျပီးတဲ႔ အခါမွာေတာ႔ သမီးရဲ႕ အဂၤလိပ္စာက မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ကုိ တုိးတက္လာပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ စီစဥ္လွ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား ႏွင္႔ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္လုိသူမ်ားအတြက္ AEC တြင္ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိေသာ Academic English သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။
— May Thu Khine
May Thu Khine.jpg