သင္တန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဤသင္ရိုးသည္ ေအာက္ပါ အေထြေထြ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အေသြးကို တုိးတက္ေစပါသည္-

·         ေန႔စဥ္စကားေျပာဆုိျခင္းကို မျပတ္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊

·         အယူအဆမ်ားကို တင္ျပျခင္း၊

·         အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖလွယ္ျခင္း၊

·         ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားႏုိင္ျခင္းႏွင့္

·         အေၾကာင္းအရာကို ထိေရာက္စြာ စုစည္းႏုိင္ျခင္း

ဤသင္ရိုးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျပင္ဆင္ေပးေရး သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာေပသင္တန္းတို႔ကို စတင္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။