သင္တန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ IELTS စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူမ်ားမွ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ IELTS ျပင္ဆင္ေရးအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ IELTS အမွတ္မ်ားကို ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ရရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ IELTSသို႔မဟုတ္ IELTS စာေမးပြဲ ေလ့က်င့္မႈအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းဆိုင္ရာအတတ္ပညာမ်ားကို အေလးထားေသာ လိုအပ္သည့္စြမ္း ရည္မ်ားကို တိုးပြားေစေသာ IELTS ေဖာင္ေဒးရွင္းသင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ ပါသည္။

သင္ရိုးဖြဲ႔စည္းပုံ

IELTS စာေမးပြဲ ေလ့က်င့္မႈ

ဤသင္တန္းမွ IELTS စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပံုစံႏွင့္ ယင္းအား မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ ရမည္ကို သင့္အား မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသင္ခန္းစာသည္ အေျခခံအဆင့္မွ အဆင့္ျမင့္အဆင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုနည္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ျခံဳငံုမိပါသည္။

Duration: 40 hours

IELTS ေဖာင္ေဒးရွင္း

ဤသင္တန္းမွ IELTS စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ နက္ရိႈင္းေသာဗဟုသုတမ်ားကို ပံ႔ပိုးေပးထားျပီး ဘာသာစကားအတတ္ပညာ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုနည္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

Duration: 40 hours


min.jpg

‘ကၽြန္ေတာ္ AEC အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အလုပ္ကို အရမ္းအေလးအနက္ထားျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ မိခင္အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားေျပာ ဆရာ/မေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ AEC မွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ အရည္အေသြးေတြက ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝတစ္ခုလုံးအတြက္ အသုံးခ်လို႔ရမယ့္ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

AEC က ကၽြန္ေတာ္႔ ကို IELTS စာေမးပြဲမွာ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ 7 ရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာဆက္လက္သင္ယူဖုိ႔ အိပ္မက္ျပည့္ဝသြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။’

- Min Thu Khant (IELTS Student)