ရရွိဖို႔လိုအပ္ေနပါသလား?

IELTS အမွတ္ ျမင့္မားစြာ ရရန္ အတြက္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြး တုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေနပါသလား (သုိ႔) IELTS စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနပါသလား ?

AEC English Centre မွ IELTS Exam ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား အတြက္ ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။

IELTSsquare.jpg

IELTS Preparation Course (သို႔မဟုတ္) IELTS Advanced Course (IELTS 6.5 (သုိ႔) 7.5 လုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ) အတန္းကို AEC English Centre တြင္ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင္႔ ရရွိႏုိင္မည္႔ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကေတာ႔

  • မိမိရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးကို အျမဲတမ္း အကဲျဖတ္ေပးေသာ စနစ္ရွိျခင္း။

  • သင္တန္းတစ္တန္းတြင္ သင္တန္းသား ဦးေရ (၁၅) ေယာက္ထက္ ပုိမထားေသာေၾကာင့္ ဆရာမ်ားမွ အနီးကပ္သင္ၾကားခြင္႔ရသျဖင္႔ မိမိရဲ႕အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း တုိးတက္ေစျခင္း။

  • ျပည္ပတြင္ ပညာ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား အတြက္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာရွိေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားျဖင့္ အနီးကပ္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။


‘ကၽြန္ေတာ္ AEC အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အလုပ္ကို အရမ္းအေလးအနက္ထားျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ မိခင္အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားေျပာ ဆရာ/မေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ AEC မွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ အရည္အေသြးေတြက ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝတစ္ခုလုံးအတြက္ အသုံးခ်လို႔ရမယ့္ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

AEC က ကၽြန္ေတာ္႔ ကို IELTS စာေမးပြဲမွာ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ 7 ရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာဆက္လက္သင္ယူဖုိ႔ အိပ္မက္ျပည့္ဝသြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။’
— Min Thu Khant (IELTS Student)
min.jpg