ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

အဂၤလိပ္ဘာသာကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလ့လာၾကပါသနည္း။

သင္၏ ပညာဆည္းပူးျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ သင္ယူႏုိင္စြမ္း၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

AEC တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏုိင္ရန္၊ ေလ့ လာဆည္းပူးႏုိ္င္ရန္၊ အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ AEC မွ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ ခုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ၎တို႔သည္ ဘာသာစကားသာမကဘဲ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကိုပါ နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဆရာ/မမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာ/မမ်ားသည္ အနည္းဆုံး ပထမ ဘြဲ႔ ဒီဂရီတစ္ခုရထားျပီး အရြယ္ေရာက္ သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္တစ္ခု (CELTA) သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္ သင္ၾကားေရး အေတြ႔အၾကဳံ ႏွစ္ႏွစ္အထက္ရွိေသာ ပင္ကိုယ္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာၾကားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ IELTS ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေရးပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ရပ္မွ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သင္ၾကားသည့္ သင္ရိုးမ်ား

အျပန္အလွန္အခ်ိတ္အဆက္ရွိေသာ သင္ရိုးမ်ားသည္ သင့္အား ပိုမုိလ်င္ျမန္စြာ သင္ယူေလ့လာႏုိင္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။

တကၠသိုလ္သို႔ တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္ခြင့္*

UTS Insearch အဂၤလိပ္စာေပသင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ျခင္းျဖင့္ IELTS ျပီးေျမာက္ထားရန္မလိုဘဲ ဆစ္ဒနီနည္းပညာတကၠသိုလ္ (UTS) ႏွင့္ UTS Insearchအပါအဝင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတဝန္းရွိ တကၠသိုလ္ေပါင္း 11 ခုမွ သင္တန္းမ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ရရန္လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအရည္အေသြးကို ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းတိုဝင္ခြင့္ရရွိေစႏုိင္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ-

Macquarie University

Murdoch University

Newcastle International College

Queensland International Business Academy (QIBA)

Queensland University of Technology

University of Canberra College

University of Canberra

University of Newcastle

University of New England

University of South Australia

University of Southern Queensland

University of Sunshine Coast

University of Tasmania

University of Wollongong

Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT)

Southern Cross University College (Nepal only)

Southern School of Natural Therapies

Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)

Swinburne University of Technology

Think Health Education

Torrens University

Western Sydney University

Western Sydney International College

Western Sydney City Campus

William Blue College of Hospitality Management

 

INTO Manchester

INTO Manchester in partnership with Manchester Metropolitan University

INTO Manchester in partnership with the University of Manchester

INTO Newton A-Level program

INTO Study Centre at Newcastle University

INTO Queens University Belfast

INTO University of East Anglea

INTO University of Gloucestershire

INTO University of Stirling

LBIC – Brunel University London 

Australia

University of Technology Sydney (UTS)

APM College of Business and Communication

Australian Catholic University

Australian College of Natural Therapies

Australian National College of Beauty

Australia Graduate School of Leadership

Australian Institute of Higher Education (AIHE)

Billy Blue College of Design

Blue Mountains International Hotel Management School

Bond University

CATC Design School

Charles Sturt University

Chiefly Business School

Curtin University

Deakin College

Edith Cowan College

Eynesbury College

Excelsia College

International College of Hotel Management

Griffith College

Griffith University

Jansen Newman Institute

JMC Academy

La Trobe Melbourne

La Trobe Sydney Campus

Singapore

Curtin College

USA

Gannon University

China

Shanghai University

UK

Hertfordshire International College (HIC)

International College of Portsmouth (ICP)

INTO Centre at City University London

INTO Centre at Glasgow Caledonian University

INTO London World Education Centre

 


* ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီထားရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။


kyaw.jpg

AEC အဂၤလိပ္စာသင္တန္းရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအပိုင္းကေတာ့ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ပုံစံက ကၽြန္ေတာ္တက္ဖူးခဲ႔တဲ့သင္တန္းေတြနဲ႔ လုံးဝမတူပါဘူး။ ဒီသင္တန္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး တုိးတက္လာရုံမကဘဲ အဖြဲ႔လိုက္အလုပ္လုပ္ပုံေတြေရာ၊ တစ္ဦးတည္း သီးသန္႔အလုပ္လုပ္ပုံေတြကိုပါ ေလ့လာခဲ့ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ AEC ကို ေထာက္ခံေပးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ သူ႔ရဲ႔ ေက်ာင္းသူ/သားေတြကို ေပးတဲ့ ဘဝေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ရယ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ေတြက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးကုိပါ ေပးႏုိင္တာေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 - Kyaw Zaw "Oliver"