သင္တန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ယံုၾကည္ခ်က္ရွိစြာ ေရးသား၊ ေျပာဆို ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အတတ္ပညာမ်ားကိုရရွိေအာင္ ေဖးမေထာက္ကူေပးရန္ တကၠသိုလ္အဂၤလိပ္စာ ျပင္ဆင္ေရး (UEP) ကို စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိေျပာဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္း တစ္ခုလိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ/ မလိုအပ္သည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားလိုအပ္သည့္ အတတ္ပညာမ်ားကို အဆင့္အတန္းတစ္ခုအထိ တည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္

 • ဤအစီအစဥ္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းျဖင္းျဖစ္ပါသည္။

 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဆိုေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ကူးလူးဆက္ဆံရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္

 • IELTS သို႔မဟုတ္ TOFEL ကို ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးေစလိုသည့္ဆႏၵ သို႔မဟုတ္

 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဆိုေသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ေလ့လာဆည္းပူးရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ဝင္ခြင့္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း

Pathway

UEP မွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာဆိုေသာတကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္ သြယ္ဝိုက္ဝင္ခြင့္လမ္းေၾကာင္း ကို ေထာက္ပံ႕ေပးထားပါသည္ -

 • D ပညာေရးကာလတစ္ခုစီ၏အဆံုးတြင္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို ျပည့္စံုစြာေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ AE ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဆင့္တစ္ခုကို ျပည့္စံုစြာေျဖဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္

 • IELTS စာေမးပြဲကို ျဖည့္စံုစြာေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအဂၤလိပ္ ဘာသာစကား (AE) သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ရလဒ္မ်ား

တကၠသိုလ္အဂၤလိပ္စာ ျပင္ဆင္ေရးကို ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သည္ ေအာက္ပါ အတတ္ပညာစြမ္းရည္မ်ားကို ေလ႔လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္ -

 • အစီရင္ခံစာ ေရးသားျခင္း

 • စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ နားလည္မႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း

 • သီးျခားသင္ယူေလ့လာျခင္း

 • ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 • အေျခအေနတိုင္းႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ စကားေျပာဆိုျခင္းအတတ္ပညာမ်ား

သင္ရိုးဖြဲ႔စည္းပုံ

ဤအစီအစဥ္ကို အဆင့္ ငါး ခုျဖင့္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ နာရီ ၄၀ ရွိ ပညာေရးကာလ ေလး ခု ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အဆင့္မွန္ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာေရးကာလတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သင္ခန္းစာအဆံုးတြင္ မိမိျပီးဆံုးထားေသာ အဆင့္ထက္ တို္းတက္မႈမ်ားရွိ/မရွိ  ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ထက္မံစစ္ေဆးေပးပါသည္။

Level 1 - Introductory

Topics: Our World, Lifestyle & Events

 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၏အဓိက ဝါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား
 • အေရးအသားက်စ္လစ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံစာေရးသာနည္း အတတ္ပညာမ်ား

ကာလ - အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ နာရီ ၄၀ ရွိ ပညာေရးကာလ ၄ ခု

Level 2 - Pre-Intermediate

Topics: People and Society

 • စာပိုဒ္ေရးသားျခင္း၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာေပဖတ္ရႈျခင္း ႏွင့္ နားေထာင္စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုနက္နဲေသာပညာရပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား တိုးပြားေစပါသည္။

ကာလ - အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ နာရီ ၄၀ ရွိ ပညာေရးကာလ ၄ ခု

Level 3 - Intermediate

Topics: Business & Globalised World

 • သာလြန္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား
 • အခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သုေတသနဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ား၊ ေျပာဆိုတင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားျပသမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေတြးအေခၚမ်ား

ကာလ - အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ နာရီ ၄၀ ရွိ ပညာေရးကာလ ၄ ခု

Level 4 - Upper Intermediate

Topics: Internet Society and Cities

 • ေရးသားထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးပြားေစျခင္း
 • အခ်က္အလက္ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊ အက္ေဆးေရးနည္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားရန္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား တိုးပြားလာေစျခင္း
 • ေျပာဆိုတင္ဆက္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားျပသျခင္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးပြားလာေစျခင္း

ကာလ - အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ နာရီ ၄၀ ရွိ ပညာေရးကာလ ၄ ခု

Level 5 - Proficient

Topics: Organisations and Leadership

 • အခ်က္အလက္ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းစြမ္းရည္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ တိုးပြားလာေစျခင္း
 • ၁ ႏွစ္တာ တကၠသိုလ္ဆိုင္ရာတင္ျပမႈမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အက္ေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားစီကံုးျခင္း

ကာလ - အဆင့္တစ္ခုစီတြင္ နာရီ ၄၀ ရွိ ပညာေရးကာလ ၄ ခု