UTS Insearch Future Leaders Scholarship

အနာဂါတ္ ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာမည့္လူငယ္မ်ားအတြက္ A$5,000 တန္ဖိုးရွိ ပညာသင္ဆုကို ေထာက္ပံ့ေပးမွာၿဖစ္ပါသည္။

Future Leader Scholarships ကို UTS Insearch မွ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ပံုေဖာ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ The Leadership program ဟာေက်ာင္းသားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ၾကိုတင္ၿပင္ဆင္ေပးၿပီး Australia နိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္သေဘာသဘာဝ နွင့္ အနာဂါတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း Australia နိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားနွင့္ ေန႕ဝက္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို တစ္ပတ္စာ ေပးပို႕သြားမည္ၿဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အစီအစဥ္အေနၿဖင့္ တံတားတက္ၿခင္း အစရွိသည္တို႔ပါဝင္မွာၿဖစ္ၿပီး၊ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္မ်ား အၿပင္ Australia ၏လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ပတ္သတ္သည့့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ ၿဖစ္ပါသည္။


futureleadership-website.jpg

Future Leaders Scholarship တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားရရွိမည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ

 

UTS Insearch Leadership Program တြင္ A$3,000 ကို ဒုတိယ နွစ္ဝက္ပညာသင္ကာလ အတြက္ ပညာသင္စရိတ္အေနၿဖင့္ရရွိမည္ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခု ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္တြင္ အလုပ္ခြင္အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ား နွင့္ အလုပ္ ေလွ်ာက္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ရရွိနိုင္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ယခုအစီအစဥ္ သည္ ေက်ာင္းတက္ေနရင္း အလုပ္အတြက္ၿပင္ဆင္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးၿဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုသည္ A$2,000 တန္ဖိုးရွိပါသည္။


ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ယခုမွစတင္ေလွ်ာက္ထားနို္င္ပါၿပီ

အဆင့္ ၁

ေအာက္ပါေမးခြန္းကိုေၿဖၿပီး leadership@insearch.edu.au သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။

“ What type of Leader would you like to become in the future and why?””

 

အဆင့္ ၂

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ အကူအညီ ေပးနိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ လိုက္ပါ။

 အဆင့္ ၃

UTS Insearch မွ သင့္ရဲ႕ေလွ်ာက္လႊာ ေရာက္ရွိလာ သည္နွင့္ ရရွိေၾကာင္း အတည္ၿပဳ အၾကာင္းၾကားေပးမည္ၿဖစ္သည္။

လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ၿဖစ္ရမည္။

2018-19 တြင္ UTS Insearch ရဲ႕academic program ကိုစတင္တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားၿဖစ္ရမည္။


ပညာသင္ဆု မွသင့္အား မည့္သို႔ေခၚေဆာင္သြားမည္နည္း၊

University of Technology Sydney (UTS)

  •  Australia နိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးတာနွင့္အလုပ္ရေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရအမ်ားဆံုး ထြက္ရွိေသာ ေက်ာင္းၿဖစ္ပါတယ္။
  •  လခရ အလုပ္သင္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈ စသည္တို႔ကိုလည္း  ဒီဂရီမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
  • ဆန္းသစ္တီထြင္ရာတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားထံမွ သင္ယူရမည္ၿဖစ္သည္။ Apple ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ UTS ၏ IT တြဲဖက္ပါေမာကၡၡၡ Steve Wonzniak ကဲ့သို႔ေသာဆရာမ်ားပါဝင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။
  • တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ၿဖစ္ပ်က္ေနေသာ ၿပသနာမ်ားကို လက္ေတြ႕က်ေသာ သုေတသနမ်ား ၿဖင့္ ကမာၻအဆင့္မွီတကၠသိုလ္တြင္္ေလ့က်င့္ေၿဖရွင္း ရမည္။

*အေသးစိတ္ကို UTS ၏ website တြင္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

UTS:INSEARCH

  • ပထမနွစ္ကို UTS Insearch တြင္တက္ေရာက္ေအာင္ၿမင္လွ်င္ ဒုတိယနွစ္ကို UTS တြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။*
  • ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးမႈမ်ားအေနၿဖင့္ အခ်ိန္ပိုကူညီ သင္ၾကားမႈ အတန္းမ်ား၊ ေလ့လာနိုင္မႈ စြမ္းရည္ ၿမွင့္တင္ေပးမည့္ workshop မ်ား၊ တကၠသိုလ္ပညာေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးမ်ား နွင့္ တစ္ဦးခ်င္း သင္ၾကားေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ပါဝင္မည္ၿဖစ္သည္။
  • စာသင္ခန္းအေသးေလးမ်ားတြင္သင္ၾကားၿခင္းၿဖင့္ Australia နိုင္ငံ၏ စာသင္ၾကားမႈပံုစံကို ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

*ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ေသာ အတန္းေပၚမူတည္ပါသည္။ ၂ ဘာသာထက္ပို က်ရႈံးခြင့္မရွိ။


စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေလ႔လာၾကည့္ရႈပါ။ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္- UTS:INSEARCH Advantage ပညာသင္ဆုသည္ UTS:INSEARCH ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အရ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက AEC ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းနုိင္ပါသည္။

 

UTSrankingsedited.gif